Програма „Психосоциална подкрепа на педагогически специалисти“

Редица изследвания разкриват високи нива на професионален стрес и бърнаут синдром сред учителите. Дистресът на работното място често причинява значителни нарушения в продуктивността и креативността на извършваната от учителите педагогическа дейност. Учителят винаги е натоварен с много високи очаквания и отговорности.

Най–честите стресори на които са изложени педагозите в България са:

 • Постоянни образователни реформи;
 • Шум в училище;
 • Непосредствени контакти (а понякога и конфликти!) с множество ученици, учители и родители;
 • Планиране на уроците и вземане на работа вкъщи;
 • Отговорност за успеваемостта на учениците и инфлация на оценките;
 • Справяне с дисциплината в класната стая;
 • Проблемни ученици, ученици със специални образователни потребности;
 • Натиск от страна на родителите; нарушен баланс в комуникацията между родителите и учителите;
 • Интегриране на нови технологии в обучението или пък липсата на иновации или на разнообразие;
 • Промяна в учебните програми;
 • Липса или недостатъчна подкрепа от администрацията;
 • Перфекционизъм;
 • Понижения авторитет  на учителя в българското училище ;

   Във връзка с покачващите се нива на стрес и придружаващите ги психосоматични заболявания, необходимостта от ефективна превенция е наложителна.

   Програма е разработена в помощ на образователните институции с цел психологическо подпомагане на педагогическите специалисти.

Мисия

Построяването на учебния процес върху добрите взаимоотношения с учениците е сериозен психо-педагогически проблем. Възпитаването на чувствата е сложен проблем, тъй като не може да се постигне само чрез преподаване на знания за тези чувства или чрез предписания , наставления. Трябва да се създаде психологическа ситуация, която да дава възможност да възникне емоционалното отношение на човек към определени явления. Такава ситуация се създава по различни начини, които всъщност са пътищата за възпитание на чувствата; чрез дейностите на учителите; значението на добрата постъпка; чрез изкуството. Висшите чувства се изявяват в комплекс в интелекта и поведението на личността. Социално-хуманизираната им същност издига човека и го превръща в творец на ценности.

Цели

 • Подобряване на психическото благополучие;
 • Сплотяване на колектива;
 • Повишаване на креативността;
 • Копинг стратегии за справяне със стреса;
 • Преработване на негативните чувства и емоции по време на учебния процес;
 • Ефективна междуличностна комуникация

Визия

Психологическото подпомагане се извършва през цялата учебна година, чрез ежемесечни психо – динамични тренинги с времетраене два астрономически часа. Участниците в тренинга не трябва да са повече от петнадесет. Извършва  се в сградата на училището в удобно време съгласувано с директора. При тези условия тренинга има психотерапевтично въздействие, което цели повишаване на работоспособността и адаптацията на личността. За по –дълбоко емоционално ангажиране на участниците се използват различни психологически техники като игрови и ролеви игри. Те са едни от най-лесните и практични начини за създаване на среда на участниците да практикуват нови умения. Целта на ролевата игра е да даде възможност за преживяване на състояния и емоции, свързани с усвояваното умение, както и да се експериментира с нови модели на поведение. Върху избора на ролева игра влияние оказват броят на участниците, сложността на историята на проблема, зададените правила на играта, необходимото време за изпълнение, емоционалната ангажираност, която играта провокира, физическите параметри (помещения, материали, костюми и т.н.) и информационната осигуреност.

Share This